ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN EUROTRONIC B.V. gevestigd te Alphen aan den Rijn
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rijnland te Leiden, onder nummer B95161.

 1. ALGEMEEN

1.1 Alle aanbiedingen en overeenkomsten tot verkoop of levering van goederen of het verrichten van werkzaamheden zijn uitsluitend en alleen onderworpen aan deze algemene voorwaarden.

1.2 Onder de koper is in deze voorwaarden mede begrepen opdrachtgever. Deze voorwaarden zijn, tenzij het tegendeel blijkt, van overeenkomstige toepassing op het verrichten van werkzaamheden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons te worden overeengekomen.

1.3 Indien de opdrachtgever ook algemene voorwaarden van toepassing verklaard, binden deze de verkoper slechts voor zover de verkoper deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard.

1.4 In het geval van gedeeltelijke afwijking blijven deze algemene voorwaarden voor het overige onverminderd gelden.

 1. AANBIEDING

2.1 Alle aanbiedingen en begrotingen zijn geheel vrijblijvend en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, zolang wij de opdracht niet bevestigd hebben.

2.2 Alle door onze vertegenwoordigers afgesloten overeenkomsten, door hen gemaakte afspraken, gedane toezeggingen of afgelegde verklaringen, mondeling danwel schriftelijk, verbinden ons slechts voorzover deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

2.3 Aanbiedingen uit voorraad geschieden onder voorbehoud van tussentijdse verkoop.

 1. OVEREENKOMST

3.1 Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst tot stand nadat wij een opdracht schriftelijk hebben aanvaard, respectievelijk hebben bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Kennelijke en/of aperte onjuistheden in overeenkomsten binden ons niet en kunnen worden gecorrigeerd.

3.2 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondlinge) afspraken en/of toezeggingen door ons personeel of namens ons gedaan door onze verkopers, agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

3.3 Voor leveringen en/of werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke dan ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

 1. TEKENINGEN EN MODELLEN

4.1 Tekeningen en modellen mogen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming niet gekopieerd of aan derden ter inzage gegeven worden.

 1. PRIJZEN

5.1 Voor de door partijen gesloten overeenkomsten gelden de prijzen en voorwaarden op de leveringsdatum, tenzij anders overeengekomen.

5.2 Tenzij anders vermeld, zijn de door ons opgegeven prijzen exclusief BTW en voor levering af ons magazijn in Alphen aan den Rijn.

 1. LEVERING/LEVERTIJD

6.1 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering aan huis/bedrijf van de wederpartij binnen Nederland. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop de wederpartij de goederen in ontvangst heeft genomen. Onze administratie geldt als volledig bewijsmateriaal dienaangaande.

6.2 Franko levering geschiedt alleen indien en voorzover dit door ons schriftelijk wordt aangegeven.

6.3 de wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten of beschadigingen te controleren. Deze dienen op de afleverbon, de faktuur en/of vervoersdocumenten te worden vermeld. Bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd, waarna reklames dienaangaande niet meer in behandeling worden genomen.

6.4 Wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke wij afzonderlijk kunnen faktureren; de wederpartij is dan verplicht te betalen overeenkomstig het bepaalde artikel 13 van deze voorwaarden.

6.5 Opgave van levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is.

6.6 Verkoper verplicht zich de levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen, doch is in geen enkel opzicht aansprakelijk voor over overschrijding daarvan.

6.7 Overschrijding van de levertijd geeft de koper geen recht op schadevergoeding, annuleren van de overeenkomst, danwel weigeren van afname.

6.8 Wanneer de goederen na het verstrijken van de levertijd door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen, en voor zijn rekening en risico.

 1. EIGENDOMSVOORBEHOUD

7.1 Het eigendomsrecht van de door ons geleverde goederen gaat eerst de koper over na volledige betaling van koopsom, rente en kosten uit hoofde van en terzake van de transactie.

7.2 Indien de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet nakomt heeft de verkoper het recht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen terug te halen van de plaats waar deze zich bevinden, zonder dat ingebrekestelling is vereist.

7.3 Bij vermenging, verwerking, natrekking e.d. van de door verkoper geleverde goederen met goederen van de opdrachtgever of derden, behoudt danwel verkrijgt de verkoper de eigendom voor haar deel in het geheel van de bestaande op ontstane goederen.

 1. OVERMACHT

8.1 Onder overmacht wordt te dezen verstaan:

Elke van de wil van partijen onafhankelijk, c.q. onvoorzienbare, omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van ons kan worden verlangd. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij ons c.q. bij onze leveranciers, alsmede wanprestatie door onze leveranciers waardoor wij onze verplichtingen jegens de wederpartij niet (meer) kunnen nakomen.

8.2 Indien naar ons oordeel de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, als door de duur van de overmacht noodzakelijk wordt gemaakt, danwel de overeenkomst te annuleren of gedeeltelijk uit te voeren, zulks te onzer beoordeling en zonder dat wij tot het geven van schadevergoeding gehouden zijn.

8.3 Is naar ons oordeel de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.

8.4 Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.

8.5 Wij hebben het recht ons tevens op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die de overmacht oplevert, intreedt nadat onze prestatie geleverd had moeten zijn.

 1. GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

9.1 Wij garanderen de goede werking van de door ons geleverde goederen overeenkomstig de garantiebepalingen van de betreffende fabrikant. Door het verstrijken van diens garantietermijn eindigt elke verplichting tot vrijwaring, elke aansprakelijkheid en elke verplichting van ons tegenover koper.

9.2 De verkoper is nadat zij een aanspraak op garantie geldig heeft geoordeeld slechts gehouden tot aanvulling en vervanging van hetgeen gebrekkig werd geleverd.

10 REKLAMES

10.1 Eventuele reklames worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons – rechtstreeks – binnen 8 dagen na levering van de betreffende artikelen schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.

10.2 Reklames over fakturen dienen binnen 8 dagen na verzenddatum, eveneens schriftelijk, te worden ingediend.

10.3 Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde, resp. de faktuur te hebben geaccepteerd. Nadien worden reklames niet meer door ons in behandeling genomen.

10.4 Indien de reclame door ons gegrond wordt bevonden, dan zijn wij uitsluitend verplicht de ondeugdelijke goederen te vervangen, zonder dat de wederpartij daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.

10.5 Het indienen van een reclame ontslaat de wederpartij nimmer van zijn betalingsverplichtingen ten opzicht ons.

10.6 Retourneren van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming, onder de door ons te bepalen voorwaarden.

10.7 Indien vervoer in opdracht van de verkoper door derden geschiedt, dient de opdrachtgever tijdig te reclameren conform de toepasselijke vervoerscondities op straffe van verval van aanspraken op de verkoper.

 1. ZEKERHEIDSSTELLING

11.1 Verkoper is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidsstelling van de koper te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan. Indien koper met de verlangde vooruitbetaling of zekerheidsstelling in gebreke blijft, vervalt de eventueel op verkoper rustende leveringsplicht, onverminderd het recht van verkoper op vergoeding van alle schaden, kosten en interessen door koper.

 1. BETALING

12.1 Alle betalingen dienen binnen 30 dagen na faktuurdatum te geschieden en zonder enige schuldvergelijking of toepassing van enige korting anders dan hetgeen op de faktuur wordt vermeld, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

12.2 De koper is, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, bij overschrijding van de betalingstermijn over de achterstallige faktuurbedragen een rente verschuldigd van 1 procent per kalendermaand of gedeelte daarvan.

12.3 Alle kosten voortkomend uit de vordering van het door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde bedrag zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het verschuldigde bedrag (excl. BTW) en zijn opeisbaar en verschuldigd vanaf het moment dat de vordering ter incasso uit handen is gegeven.

12.4 In geval van verhoging van een of meer der kostprijsfaktoren zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, e.e.a. met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande echter dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging door verkoper moeten worden vermeld.

 1. BEËINDIGING

13.1 Indien de koper niet tijdig betaalt, met de nakoming van andere verplichtingen jegens de verkoper in gebreke blijft, in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, zijn bedrijf verkoopt of liquideert, danwel er wordt conservatoir of executoriaal beslag op zijn goederen gelegd, kan verkoper de leverplicht opschorten. Tevens kan de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde deel door eenvoudige mededeling worden geannuleerd, onverminderd verkopers recht op nakoming of schadevergoeding, tenzij verkoper nakoming van de overeenkomst mocht verwachten.

13.2 In de gevallen genoemd in artikel 13.1 is elke vordering, die verkoper op de koper heeft, totaal en terstond opeisbaar.

 1. EMBALLAGE

14.1 Bepaalde coaxiale kabeltypen worden geleverd op haspels, die eigendom blijven van de kabelfabrikant. Deze haspels worden, gedurende een standaardperiode van 9 maanden na faktuurdatum van de kabel, zonder kosten ter beschikking gesteld. Binnen die periode worden lege haspels, indien vrijgemeld op kosten van verkoper retourgehaald. Nadien is de verkoper gerechtigd de kostprijs van de haspel in rekening te brengen. Indien de haspels na die definitieve berekening alsnog worden vrijggemeld en retouregehaald, ontvangt de koper een creditnota verminderd met 15% voor iedere maand dat de haspels langer in zijn bezit zijn geweest. Vijf maanden na het verstrijken van de leenperiode worden de niet retourgekomen haspels als afgeschreven beschouwd.

 1. GESCHILLEN

15.1 Alle geschillen, zowel van feitelijke als van juridische aard tussen koper en verkoper, voortvloeiend uit, of verband houdende met overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste instantie worden beslist door de bevoegde rechter in het arrondissement in de plaats van vestiging van verkoper.

15.2 Op alle door verkoper te sluiten overeenkomsten is slechts Nederlands recht van toepassing.